ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Gordon’s с вкус на лято“

Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта Gordon’s с вкус на лято“ (по-долу „Играта“), която е организирана от “А ТЕАМ” ООД, ЕИК 121483311 и “Авенди“ ООД, ЕИК 130591250 („Организатори“).

Общите условия са публикувани на уеб страницата:

www.xmasgin.drinklink.bg

 1. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.1. Играта се провежда онлайн, чрез уеб страница

www.xmasgin.drinklink.bg в периода от 8.12.2022 г. до 28.12.2022 г. („Период на играта“) на територията на Република България.

1.2. В играта могат да участват само дееспособни лица, навършили 18 години, които са отговорили на изискванията, публикувани на уеб страницата www.xmasgin.drinklink.bg

Участието в играта не изисква покупка.

 1. УЧАСТИЕ И МЕХАНИКА

2.1 За да се включат в Кампанията, участниците трябва да отговорят правилно на двата въпроса: „Кой е любимият ви Gordon’s вкус?“ и „Кой е любимият ви Gordon’s момент?“, като влязат на уебсайта www.xmasgin.drinklink.bg и след това да попълнят регистрационната форма, посочвайки своите:

(*) Име и фамилия

(*) Електронен адрес

(*) Телефонен номер

2.2. Организаторите не носят отговорност за онлайн регистрации, които не са достигнали своята дестинация, поради, но не само, технически проблеми извън контрола на Организаторите, загуби, забавления или всякакъв друг проблем с регистрацията в Кампанията, свързан с интернет връзката или интернет доставчика на потребителя, който иска да се регистрира в Кампанията.

2.3. В периода на кампанията всеки Участник може да направи неограничен брой регистрации, но едно и също лице има право да спечели най-много една от наградите в рамките на цялата игра.

 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ

3.1. Всички участници, които отговарят на условията, посочени в т.1.2 и т.1.3, и са изпълнили изискванията за участие, ще участват в жребий за следната една от следните награди:

10 броя зимен сет – суитчър, един чифт чорапи и абонамент за една година за Spotify

Десетимата победители ще бъдат изтеглени на 28 декември 2022 г.

 1. НАГРАДИ

4.1. Участникът, който е обявен за печеливш по реда на т. II от настоящите Общи условия („Победител“), има право да получи спечелената награда.

4.2. Наградата за печелившите участници в играта се определя чрез жребий за следната награда: 10 броя зимен сет – суитчър, един чифт чорапи и абонамент за една година за Spotify

4.3. Всеки печеливш участник има право само на една награда.

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

5.1. Печелившите участници ще бъдат потърсени по електронен адрес или телефон, посочени от тях по време на тяхната регистрация

5.2. Организаторите се ангажират да се свържат по телефон или електронен адрес с печелившия участник в пет дневен срок, като Печелившият Участник трябва да потвърди в рамките на 5 календарни дни, че желае да получи спечелената награда. В противен случай на негово място ще бъде изтеглен резервен печеливш.

5.3. Печеливш Участник няма право да получи парична равностойност на наградата.

 1. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ

6.1. Организаторите на Играта обявяват победителите, спечелили наградите чрез телефонно позвъняване или имейл

6.2. Получаване на награди:

 • Наградите се предават лично или чрез куриерска фирма (ако участникът избере този начин за получаване на наградата) на спечелилите участници в срок от 15 работни дни след предоставяне на необходимата контактна информация от Победителя на Организаторите.

При получаване на наградата, Победителят се идентифицира с лична карта.

За да получи наградите си, Победителите се съгласяват да предоставят следните данни на Организаторите:

 • Адрес (в случай на избрана опция за доставка чрез куриер)
 • Три имена
 • Телефон за връзка

Организаторите не носят отговорност спрямо Победителя, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена.

С подаване на заявка за участие в Играта, всеки участник дава съгласие по отношение на личните данни, които предостави във връзка с играта. Доброволното предоставяне на лични данни от страна на участниците за целите на настоящата игра е необходимо условие за участие. Предприети са необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни. Организаторите полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Организаторите се задължават да не следят, редактират или разкриват никаква лична информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • са получили изричното съгласие на Участника при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с провеждане на играта;
 • други, посочени в закона случаи;
 • на куриер за извършване на доставка (когато тази опция е избрана от Победител).

Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели.

Организаторите не носят отговорност и не дължат обезщетение на лице, чийто e-mail или профил в социална мрежа е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

Личните данни на участниците се заличават след провеждане на Играта с изключение на данните на печелившите участници, които се съхраняват за целите на счетоводната и данъчна отчетност в рамките на установения от закона срок – 5 години.

6.4. Организаторите нямат задължението да осъществяват кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

6.5. Организаторите не носят отговорност за: дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на личните си данни като ни уведоми на (?)

7.2. Оттеглянето на съгласието не влияе на законността на обработването на личните данни до момента на оттеглянето му.

7.3. Оттеглянето на съгласието лишава участникът от по-нататъшно участие в играта, в т.ч. изтриването на направения пост преди обявяването на победителят лишава съответния участник от нататъшно участие в играта.

7.4. В случай че победителят оттегли съгласието си преди да е получил наградата, той губи правото си върху тази награда.

7.5. Победител, който оттегли съгласието си след получаването на наградата, следва да е информиран, че данните му ще продължат да се съхраняват в законоустановения 5 годишен срок за целите на счетоводно и данъчно отчитане на предоставената награда.

7.6. Победителят е необходимо да предостави данните си, като данните ще се използват единствено и само за връзка с него и за оформяне на документи за получаване на наградата.

Адрес се предоставя, ако победителят избере да получи наградата си чрез доставка от куриер. В този случай данните (имена, адрес и телефон) – ще бъдат предоставени на лицензирания куриер за осъществяване на доставката.

Не е задължително да се избере опцията за доставка чрез куриер, в случай че победителят не желае това, в този случай наградата може да бъде получена от нашия офис на адрес: София, ул. „Шандор Петьофи“ 56, в работни дни в часовете от 9:00 до 17:00 ч.

7.7. Всеки участник има право да откаже да предостави данните си, в този случай губи правото си да получи наградата.

7.8. Данните на спечелилите участници ще се пазят за целите на счетоводно и данъчно отчитане за срок от 5 години съгласно изискванията на действащото законодателство.

7.9. Организаторите полагат дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на закона за защита на личните данни.

7.10. Всеки участник има следните права във връзка с личните данни:

 • право на достъп до предоставените лични данни, право на коригиране или изтриване, ограничаване на обработването, право да се направи възражение срещу обработването или да се поиска преносимост на личните данни (в рамките на предвиденото в регламент ес №2016/679 и закона за защита на личните данни).
 • всеки участник има право да оттегли своето съгласие за обработването на данните си, като в този случай оттеглянето не влияе на законността на обработването до момента на оттеглянето на съгласието. Ако съгласието бъде оттеглено преди получаването на награда – участието ще бъде прекратено, съответно правото върху наградата се губи. В случай че съгласието бъде оттеглено след получаването на наградата – данните ще бъдат обработвани само и единствено за целите на счетоводното и данъчно отчитане на наградите.
 • всеки участник има право, ако счете, че правата му във връзка с обработването на лични данни са нарушени, да подаде жалба до комисията за защита на личните данни (КЗЛД), София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg;
  02/91-53-555.
 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

8.1. Организаторите определят Официалните правила на Играта едностранно и имат право да ги изменят и допълват по своя преценка, в т.ч. да удължават срока на играта. Същите имат право по всяко време да преустановят реализацията й, както и да прекратят временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на обявяването им на уеб страницата xmasgin.drinklink.bg

8.2. Всички участници дават своето съгласие за събиране, съхраняване и използване на произведеното от тях съдържание за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторите поемат задължението да спазват действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторите също така се задължават да запазят конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използват, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство. Организаторите се задължават да не предоставят на трети лица лични данни на участниците.

8.3. Замяната на наградите срещу парична стойност или други ползи е забранена.

8.4. На електронна поща: SPaskaleva@ateam-bg.com

 1. СЪДЕБЕН СПОР

Всеки потенциален съдебен спор между Организаторите на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния съд в гр. София.

 1. ДЕЙСТВИЕ

Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на уеб страницата www.xmasgin.drinklink.bg и действат през целия период на провеждане на играта.

Нямате навършени 18 години.
цялата тази информация е част от нашия ангажимент за отговорно консумиране
кликнете, за да посетите условия за ползване
консумирайте отговорно
Страхотно е, че се отбихте!
за да изживеете моментите с gordon's, трябва да имате 18 години!
цялата тази информация е част от нашия ангажимент за отговорно консумиране
кликнете, за да посетите условия за ползване
консумирайте отговорно